เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง (๑) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม (๖) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (๘) ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ (๙) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม (๑๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๑๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ