เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]44
2 พิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี [ 16 ส.ค. 2564 ]19
3 กิจกรรมเทศบาลสีขาว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส [ 14 พ.ค. 2564 ]116
4 ผู้บริหาร ประชุมการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]118
5 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโดยการแจ้งเวียนเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]119
6 ภาพกิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดงมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ก.ค. 2563 ]126
7 กิจกรรมการแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]121
8 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]127
9 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]121
10 แผนเสริมสร้างวินัย [ 12 พ.ย. 2561 ]124
11 ประกาศเจตจำนง [ 12 พ.ย. 2561 ]119
12 แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]116
13 แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]134