วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กบานทึบเลื่อนสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและดูแลผู้สูงอายุ
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำดิบและตู้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง