วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
24  มิ.ย. 2562
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๓-๐๐๖ สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๓ถึงโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๒
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง