วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางเปล่ง โมรานอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายบุญมา ด่านลำมะจาก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายชัย ภิญโญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางทองใบ เกษะ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางเปล่ง โมรานอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ค่าวัสดุก่อสร้าง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย7 หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำด้านข้างโรงสี ซอย9 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง