วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง 2 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลำห้วยเจียบ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง 2 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)
17  มี.ค. 2566
ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลำห้วยเจียบ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์