วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง