วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2563
จ้างอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม รร.เทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Thank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง