วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างลานคสล.หน้าอาคารเรียน๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างห้องประชุม อาคารเรียน2 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.รอบสระหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างตลาดสดชั่วคราว เทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง