วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายนัด ทองนอกถึงบ้านนายอดุลย์ ผิผ่วนนอก หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดันหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธ์ุยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
สินค้าอุปโภคบริโภค
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บห 3930 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)