วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำด้านข้างโรงสี ซอย9 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางทอง พรเกาะถึงนางวิไลภรณ์ ดอกกลาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อกล้องระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง