วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายดี ประจิตรถึงนายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ชุมชนเต็งสูง ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๓๐ เมตร จำนนวน ๖๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณด้านหน้าร้านป.เจริญ ชุมชนตลาดโนนแดง หมู่่ที่ 15 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด PVC๖ บริเวณด้านหน้าหนองแล้ง ชุมชนเต็งสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าโรงงานถึงบ้านนายสุวัฒน์ พิมพ์สระเกษ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้พนักพิงพลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบบสูบน้ำขึ้นหอถังสูงและระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง