วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติคคอนกรีต สายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำเวทีห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
วัสดุสำหรับปฎิบัติงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู็บริหารท้องถิ่นฯ
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บห.3930 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางสมมุ้ง ถึงบ้านนางบุญเที่ยง เกิดโมลี หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างสำนักงานการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)