วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกิจการประปา(ใบเสร็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้บุนวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงคฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองบริเวณห้วยเจียบและลำสะแทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง