วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาดันขุดฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีขนาด 200 มล./กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมี ผินพิมาย หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อส้ราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง