วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง 2 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)
17  มี.ค. 2566
ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลำห้วยเจียบ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงสูงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาฟุตบอลในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง