เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  นายอนงค์ ภูมินอก  
  พนักงานขับรถขยะ  
 


นายใบ ริดกระโทก
นาย
นายสมอนงค์ พิมพ์สระเกษ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจันทร์ กล้าหาญ นายทศมาส ปรัชญาภูมิ นายชูชาติ ศรีวิเศษ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายผิน กล้าหาญ นายอุเทน คงโนนนอก
นายนัน โมรานอก
คนงานทั่วไป พนักงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป


 
นายสงัด บุตรศรีภูมิ -
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป