เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  นายอนงค์ ภูมินอก  
  พนักงานขับรถขยะ  
 


นายใบ ริดกระโทก
-ว่าง-
นายสมอนงค์ พิมพ์สระเกษ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง- นายทศมาส ปรัชญาภูมิ นายชูชาติ ศรีวิเศษ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายผิน กล้าหาญ นายอุเทน คงโนนนอก
นายนัน โมรานอก
คนงานทั่วไป พนักงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป


 
นายสงัด บุตรศรีภูมิ

คนงานทั่วไป