เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

 
  นายนวรัฐ ต่อสกุล  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 


 นางพชรพัชร์ ราชนิล นางสาวกฤตญกร วางอภัย
นายสุรศักดิ์  พองพรหม
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดงนางกาญจนา สุวรรณไตรย์ นางสาวเพ็ญพิชชา ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ นางลาวัลย์ คำยา
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2นางสาวธนัชพร ทองนอก นางสายฝน ทิพย์ลม นางสาวชุติกาญจน์ บุญภิญโญ
ครู คศ.3 ครูคศ.3 ครู คศ.3
นางสาวมะลิวรรณ์ ชอบสอาด นางศรีสุดา ประจง นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.3


นางสาวพจมาน ผาดไธสง นางสาวทองม้วน มะโนวัน นางปริตา สมน้อย
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
 

นางสาวทัศนีย์ แขตสันเทียะ
นางสาวธัญญ์นลิน แก่นนอก
 นางสาวสุมาลี ไชยปัญหา
 ครู  คศ.1  ครู  คศ.1  ครู  คศ.1นางสาวศิริพร จันทร์สีชา นางสาวอนงค์นาถ พรมสอน
นางสาวเบญจมาศ พุ่มพันธ์วงษ์
 ครูคศ.1 ผู้ช่วยครู 
ผู้ช่วยครู
 


นางสาวสุปราณี  กล้าหาญ
นางจิราพร แก้วระหัน
-ว่าง-
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู

 
นางสาววัลลยา เกิดโมลี นางกนกพรรณ แดนพิมาย  นายอนุกูญ แก่นนอก
ผช.จนท.การเงินและบัญชี คนงานประจำโรงเรียนอนุบาล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 

นางสาวจิราพร  ศรีวิชา นางสาวภิรมพร พงศ์จันทร์ นางสาววีรินทร์ดา ประสิทธิ์จิรภัทร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 นายสมเกียรติ ประสมไก่
นายใจ ปรีเปรม นางนิธินันท์ ประสมไก่
 ภารโรง โรงเรียนเทศบาล ภารโรง คนงานประจำโรงเรียนเทศบาล