เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
 

นางภานุชนารถ จิตรพิมาย  
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
   
  นายประวิทย์  หาญณะรงค์  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  


นางระวิรรณ เขตดาม
นางชุดา โพธิอาภา
นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ
นางอมรรัตน์  พูนสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ปฎิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ ภูชนิด
นายสุทธิชัย ชูยะไข
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ(ว่าง)
นางศิราณี แก้วข้อนอก (ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง พนักงานดับเพลิง
(ว่าง)
นางสายยนต์ จำนงนอก
พนักงานเทศกิจ พนักงานขับรถดับเพลิง
ภารโรง
   
 
   
 
   พนักงานดับเพลิง