เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา